Litigació

Ofereixo assessorament en dret privat, en els àmbits civil, família i mercantil, així com en la preparació i assistència lletrada en defensa dels interessos de particulars i empreses en procediments judicials en tot el territori espanyol.

De manera conjunta a l’assessorament, realitzo informes i dictàmens jurídics.

També imparteixo conferènies en els col.legis professionals i en altres fòrums sobre les matèries del meu coneixement.

Els idiomes en els que atenc són català, espanyol i angès, i veritablement amb plena competència oral i escrita en tots.